Působnost


Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil České republiky přímo podřízeným náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Její příslušníci jsou vybíráni a doplňováni z řad Armády České republiky i přímým náborem podle specifických kritérií. Působnost Hradní stráže vychází z úkolů uvedených v ustanovení § 28 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, které stanoví, že Hradní stráž:                                
a) provádí vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů,                                
b) organizuje a zajišťuje vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta republiky,                                
c) nesmí být použita k plnění jiných úkolů, než které jsou uvedeny výše pod písmeny a) a b), bez souhlasu prezidenta republiky.

Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hosty spočívá, v době míru, především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a v připravenosti Hradní stráže na jejich obranu – tzn. zajištění těchto objektů před vstupem nepovolaných osob a vyčleňování sil a prostředků k jejich obraně. V době krizových stavů vyvolaných nevojenskými krizovými situacemi (např. hrozba teroristických akcí, závažné narušování veřejného pořádku, ekologické a průmyslové havárie, živelní pohromy...) vyhlášenými v zájmovém teritoriu Hradní stráže, či vyhlášení krizových stavů iniciovaných vojenským ohrožením České republiky (např. násilné akce subjektů cizí moci za použití vojenských sil, rozsáhlá diverzní činnost, vojenské napadení státu...), plní Hradní stráž specifické úkoly stanovené "Krizovým plánem Kanceláře prezidenta republiky" a Plánem bojové a mobilizační pohotovosti Hradní stráže.

Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky a se zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených mu zákony. Dále spočívá v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem republiky na Pražském hradě nebo v dočasných sídlech prezidenta republiky a se zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České republiky.