O nás


Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního typu. 

Je organizována:

 • Velení a štáb
 • 1. prapor
 • 2. prapor
 • Hudba Hradní stráže
 • Rota zabezpečení
Forest

Velení a štáb

 • Velení Hradní stráže je orgánem přímého řízení a velení jednotkám, odborům a oddělením, koordinuje a řídí jejich součinnost. Řeší otázky styku s veřejností, personální, finanční a právní problematiku všech složek a jednotek HS. Štáb komplexně zabezpečuje chod jednotlivých struktur útvaru, a to prostřednictvím operačního odboru a odboru podpory.

Strážní jednotky

 • Strážní roty 1. a 2. praporu jsou předurčeny k provádění vnější ostrahy areálu Pražského hradu, areálu zámku Lány a dalších objektů, které jsou dočasnými sídly prezidenta republiky a jeho hostů, k zabezpečování jejich obrany při krizových situacích. Dále jsou určeny k zabezpečování reprezentačních a protokolárních akcí.

Hudba Hradní stráže

 • Hudba Hradní stráže hudebně zabezpečuje veškeré protokolární akty v přímé souvislosti s výkony pravomocí prezidenta republiky. Podílí se na přípravě a hudebně zabezpečuje pietní akty na území České republiky. Organizuje a zabezpečuje činnost malých žesťových souborů, fanfárových skupin a tanečního orchestru. Provádí sezónní hudební produkci při otevírání Jižních a Královských zahrad Pražského hradu. Zabezpečuje hudební produkci při bohoslužbách a jiných aktech pořádaných duchovní službou AČR.

Rota zabezpečení

 • Rota zabezpečení podporuje jednotky Hradní stráže při plnění jejich hlavních úkolů. K tomuto účelu je tato jednotka členěna na Dopravní četu, Skupinu doprovodné a ochranné služby (motocyklová jednotka), Četu zabezpečení a Četu psovodů.

Dopravní četa

 • Dopravní četa zajišťuje zejména přepravu osob a materiálu dle potřeb Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky do míst plnění stanovených úkolů.

Skupina doprovodné a ochranné služby

 • Jejím hlavním úkolem je provádění motocyklových doprovodů prezidenta ČR a nejvyšších představitelů cizích států při oficiálních přijetích prezidentem nebo předsedou vlády ČR.                                                                                                                  
  Příslušníci této jednotky dále plní speciální úkoly dle potřeb Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. K tomuto účelu používají různé typy speciálně upravených motocyklů značky BMW, určené jak pro využití v podmínkách běžného silničního provozu, tak do terénu.

Četa zabezpečení

 • Úkolem Čety zabezpečení je materiální podpora jednotek Hradní stráže při plnění jejich hlavních úkolů.

Četa psovodů

 • Příslušníci čety psovodů podporují strážní jednotky zejména v aktivní ochraně sídel prezidenta republiky. K tomuto účelu jsou využíváni jak psi hlídkoví, připravováni pro strážní službu v těsném kontaktu se psovodem, tak psi speciální, určeni např. k vyhledávání výbušných systémů.